Приветствую Вас ГостьВоскресенье, 26.05.2019, 02:29

Мой сайт


Про позашкільну освіту


Розділ IV
УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В
ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Стаття 19. Учасники навчально-виховного процесу в
позашкільному навчальному закладі

Учасниками навчально-виховного процесу в позашкільному
навчальному закладі є:

вихованці, учні, слухачі;

директор, заступники директора позашкільного навчального
закладу;

педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги,
бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного
процесу;

батьки або особи, які їх замінюють;

представники підприємств, установ, організацій, які беруть
участь у здійсненні навчально-виховного процесу.

Стаття 20. Права, обов'язки та соціальний захист вихованців,
учнів і слухачів позашкільного навчального закладу

1. Права та обов'язки вихованців, учнів і слухачів
позашкільного навчального закладу визначаються Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ),
цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Держава здійснює захист прав вихованців, учнів і слухачів
позашкільного навчального закладу та забезпечує організацію
навчання і виховання неповнолітніх дітей із малозабезпечених та
багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, згідно із законодавством
України.

3. Відволікання вихованців, учнів і слухачів позашкільного
навчального закладу за рахунок навчального часу до робіт і
здійснення заходів, не пов'язаних з навчальним процесом,
забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету
Міністрів України.

4. Органи виконавчої влади встановлюють різні види морального
стимулювання та матеріального заохочення для переможців селищних,
районних, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних
конкурсів, турнірів, олімпіад, виставок, змагань.

5. Позашкільний навчальний заклад встановлює різні види
морального стимулювання та матеріального заохочення для
вихованців, учнів і слухачів відповідно до свого статуту.

6. Вихованці, учні і слухачі позашкільних навчальних закладів
мають право на пільгове або безоплатне відвідування музеїв,
історико-архітектурних пам'ятників у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

7. Вихованці, учні і слухачі позашкільних навчальних закладів
незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мають право
на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я,
визначених відповідними органами виконавчої влади.

8. Органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону
можуть встановлювати порядок надання пільг на проїзд вихованців,
учнів і слухачів у міському і приміському пасажирському транспорті
і передбачати відповідні видатки з місцевих бюджетів.

Вихованці, учні, слухачі позашкільних навчальних закладів у
сільській місцевості забезпечуються транспортом до місця навчання
і додому безоплатно.

Стаття 21. Педагогічні працівники позашкільного навчального
закладу

1. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу
повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу
педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної
підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує
результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний
стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в
позашкільних навчальних закладах. Педагогічним працівником
позашкільного навчального закладу може бути також народний умілець
з високими моральними якостями за умови забезпечення належної
результативності навчально-виховного процесу.

2. Перелік посад педагогічних працівників системи
позашкільної освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Посаду керівника позашкільного навчального закладу
незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може займати
особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту,
стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла
підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку,
встановленому спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі освіти.

4. Права, обов'язки та соціальні гарантії для педагогічних
працівників позашкільного навчального закладу визначаються
Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та
іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів
незалежно від підпорядкування, типів і форм власності надається
щорічна основна відпустка тривалістю не менше 42 календарних днів
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів мають
право на пенсію за вислугою років за наявності педагогічного стажу
роботи не менше ніж 25 років.

Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів,
які працюють у сільській місцевості і селищах, а також
пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих
населених пунктах і проживають в них, держава відповідно до
законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з
опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Вони мають
право на одержання у власність земельної ділянки у розмірі
середньої земельної частки відповідно до законодавства України.

Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів у
сільській місцевості забезпечуються безоплатним проїздом до місця
роботи і додому за рахунок коштів місцевого бюджету.

Стаття 22. Педагогічне навантаження педагогічних працівників
позашкільного навчального закладу

( Дію частини першої статті 22 зупинено на 2002 рік згідно із
Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 ) 1. Педагогічне
навантаження керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих
об'єднань позашкільного навчального закладу незалежно від
підпорядкування, типу і форми власності включає 18 навчальних
годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а
також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до
тарифної ставки:

завідування майстернями - 15-20 відсотків;

завідування навчальними кабінетами,
лабораторіями, куточками живої
природи, дендропарками, зимовим садом - 10-15 відсотків;

завідування паспортизованими музеями - 15-20 відсотків;

завідування навчально-дослідними
ділянками, теплицями - 10-15 відсотків.

Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної
діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів встановлюються Кабінетом
Міністрів України.

Розподіл педагогічного навантаження у позашкільному
навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується
відповідним органом управління.
( Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені
частиною першою статті 22 реалізуються в розмірах і порядку,
визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,
врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих
бюджетів на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від
07.12.2000 )
( Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені
частиною першою статті 22 реалізуються в розмірах і порядку,
визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,
врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих
бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від
20.12.2001 )

2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника
позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування,
типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої
частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його
письмовою згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального
року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними
програмами, що передбачається робочим навчальним планом, або за
письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням
законодавства України про працю.

Стаття 23. Трудові відносини в системі позашкільної освіти

Трудові відносини в системі позашкільної освіти регулюються
законодавством України про працю, Законом України "Про освіту",
цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника
державного та комунального позашкільного навчального закладу
здійснює відповідно спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади в галузі освіти, інші центральні органи
виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні
навчальні заклади, місцеві органи виконавчої влади, у сфері
управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.
Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника
державного і комунального позашкільного навчального закладу
здійснює відповідно спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади в галузі освіти, інші центральні органи
виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні
навчальні заклади, та місцеві органи виконавчої влади, у сфері
управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, за
поданням керівника позашкільного навчального закладу. Призначення
на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників
державного та комунального позашкільного навчального закладу
здійснює керівник позашкільного навчального закладу.

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника
приватного позашкільного навчального закладу здійснює засновник
(власник) за погодженням із відповідним центральним або місцевим
органом виконавчої влади. Призначення на посаду та звільнення з
посади заступників керівника приватного позашкільного навчального
закладу здійснює засновник (власник) за погодженням із відповідним
центральним або місцевим органом виконавчої влади за поданням
керівника даного закладу. Призначення на посаду та звільнення з
посади педагогічних та інших працівників приватного позашкільного
навчального закладу здійснює його керівник.

Стаття 24. Підготовка та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників позашкільного
навчального закладу

1. Підготовка педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів здійснюється педагогічними та іншими вищими
навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної
освіти, їх спеціалізованими факультетами.

2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних
і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється не
рідше одного разу у п'ять років за рахунок коштів відповідних
бюджетів.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників приватних
позашкільних навчальних закладів здійснюється не рідше одного разу
у п'ять років за рахунок коштів власника (засновника).

Стаття 25. Атестація педагогічних працівників позашкільного
навчального закладу

Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального
закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності
здійснюється, як правило, один раз у п'ять років відповідно до
Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі освіти.

Розділ V
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Стаття 26. Фінансово-господарська діяльність позашкільного
навчального закладу

1. Фінансово-господарська діяльність позашкільного
навчального закладу здійснюється відповідно до законів України
"Про освіту" ( 1060-12 ), "Про бюджетну систему України"
( 512-12 ), "Про власність" ( 697-12 ), "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), цього Закону та інших
нормативно-правових актів.

2. Фінансування державних і комунальних позашкільних
навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних
бюджетів, приватних позашкільних навчальних закладів - за рахунок
коштів засновників (власників).

Фінансування державних, комунальних і приватних позашкільних
навчальних закладів може здійснюватися також за рахунок додаткових
джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Діти із багатодітних та малозабезпечених сімей,
діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського
піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.

3. Додатковими джерелами фінансування позашкільного
навчального закладу є:

кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг,
роботи, виконані позашкільним навчальним закладом на замовлення
підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від
реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень,
обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні
потреби та розвиток навчального закладу;

гуманітарна допомога;

дотації з місцевих бюджетів;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані
від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування,
використовуються позашкільним навчальним закладом на діяльність,
передбачену його статутом.

4. Бюджетне фінансування державних і комунальних позашкільних
навчальних закладів не може зменшуватися або припинятися у разі
наявності у зазначених закладів додаткових джерел фінансування.

Не використані в поточному році позабюджетні кошти
позашкільного навчального закладу не можуть бути вилучені, крім
випадків, передбачених законодавством України.

Стаття 27. Матеріально-технічна база позашкільного
навчального закладу

1. Позашкільний навчальний заклад володіє, користується і
розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до
законодавства України.

Для здійснення навчально-виховної роботи позашкільним
навчальним закладам надаються в користування або в оренду
спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно
або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об'єктів у
користування або в оренду визначається місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно
до законодавства України.

2. Вимоги до матеріально-технічної бази позашкільного
навчального закладу визначаються відповідними будівельними і
санітарно-гігієнічними нормами, правилами і стандартами
облаштування та утримання позашкільного навчального закладу,
навчальними планами та програмами.

До матеріально-технічної бази позашкільного навчального
закладу належать приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку,
транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що
перебуває у його власності або у повному господарському віданні,
оперативному управлінні, орендоване чи надане йому засновником
(власником).

3. Позашкільний навчальний заклад самостійно розпоряджається
коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності
відповідно до його статуту.

Позашкільний навчальний заклад безоплатно користується
земельними ділянками, на яких він розташований, та несе
відповідальність за раціональне використання і відновлення
природних ресурсів.

Право позашкільного навчального закладу на земельну ділянку,
на якій він розміщується, закріплюється за ним відповідно до
Земельного кодексу України ( 561-12 ) і посвідчується відповідним
Державним актом у встановленому порядку.

Основні фонди, земельні ділянки та інше майно державного і
комунального позашкільного навчального закладу не підлягають
вилученню, крім випадків, передбачених законами України.

Державні і комунальні позашкільні навчальні заклади, які
належать підприємствам, міністерствам та іншим органам виконавчої
влади, можуть приватизуватися лише за умов:

збереження освітнього призначення позашкільного навчального
закладу;
згоди колективу позашкільного навчального закладу;
наявності коштів.

4. Майно державного і комунального позашкільного навчального
закладу може вилучатися засновником лише за умови подальшого
використання цього майна і коштів, одержаних від його реалізації,
на розвиток позашкільної освіти у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.

У разі ліквідації приватного позашкільного навчального
закладу майно та кошти відповідно до законодавства та установчих
документів позашкільного навчального закладу використовуються за
рішенням власника (засновника).

Стаття 28. Платні послуги у сфері позашкільної освіти

Державні, комунальні і приватні позашкільні навчальні заклади
можуть надавати платні послуги відповідно до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку,
встановленому спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі освіти, за погодженням з Міністерством
фінансів України та Міністерством економіки України.

У випадках, передбачених законодавством України, позашкільний
навчальний заклад має право надання платних послуг з певних видів
діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних
ліцензій.

Платні послуги не можуть надаватися державними або
комунальними позашкільними навчальними закладами замість або в
межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і
програмами.

Платні послуги можуть надаватися за напрямами діяльності
позашкільного навчального закладу.

Розділ VI
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 29. Міжнародне співробітництво у системі позашкільної
освіти

Органи управління позашкільною освітою, установи і навчальні
заклади системи позашкільної освіти мають право укладати угоди про
співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління
освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними
організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі
позашкільної освіти.

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ

Стаття 30. Відповідальність за порушення законодавства про
позашкільну освіту

Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства
про позашкільну освіту, несуть відповідальність у порядку,
встановленому законами України.

Шкода, заподіяна позашкільним навчальним закладом вихованцям,
учням і слухачам, відшкодовується відповідно до законів України.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Частина перша статті 21 щодо обов'язковості вищої
педагогічної або іншої фахової освіти для педагогічного працівника
позашкільного навчального закладу та частина третя статті 21 цього
Закону щодо обов'язковості вищої педагогічної освіти для керівника
позашкільного навчального закладу поширюються на осіб, які будуть
призначатися на посади відповідно педагогічного працівника або
керівника позашкільного навчального закладу, з дня набрання
чинності цим Законом.

3. До приведення законів України, інших нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в
частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із
цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття відповідно до компетенції
нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому
Закону;
внести необхідні зміни до Загального класифікатора галузей
народного господарства, за яким позашкільні навчальні заклади
віднести до галузей культури, освіти, спорту, туризму.

5. Внести зміни до таких законів України:

1) статтю 3 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 33, ст. 224, N 48, ст. 292;
1999 р., N 37, ст. 334, N 39, ст. 357; 2000 р., N 4, ст. 29)
доповнити підпунктом 3.2.10 такого змісту:

"3.2.10. з надання позашкільним навчальним закладом
вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної
освіти";

2) пункт 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р.,
N 4, ст. 33, N 32, ст. 264; 2000 р., N 5, ст. 34) доповнити
підпунктом 7.13.6 такого змісту:

"7.13.6. Звільняються від оподаткування доходи у вигляді
коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержані
позашкільними навчальними закладами, незалежно від
підпорядкування, типу і форми власності, від здійснення або на
здійснення діяльності, передбаченої їх статутом";

3) абзац двадцять шостий частини шостої статті 4 Закону
України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України,
1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8,
ст. 60, N 36, ст. 317, N 38, ст. 350) викласти в такій редакції:

"освітня діяльність";

4) пункт 10 частини третьої статті 42 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) доповнити словами
"крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 червня 2000 року
N 1841-III


Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 3
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Май 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz