Приветствую Вас ГостьВоскресенье, 26.05.2019, 02:19

Мой сайт


Охорона праці


Положення про технічну інспекцію праці профспілок
Додаток 1

до постанови Президії ФПУ
від 17.09.03 № П-5-13

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТЕХНІЧНУ ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ ПРОФСПІЛОК

Це Положення визначає правові основи діяльності технічної інспекції праці професійних спілок, що входять до складу Федерації профспілок України, і містить вимоги щодо побудови і організації роботи цієї інспекції, розмежування функцій технічних (головних технічних) інспекторів праці, реалізації ними прав і повноважень, визначених чинним законодавством України для представників профспілок з питань охорони праці.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Технічна інспекція праці профспілок України (далі - технічна інспекція праці) утворюється рішеннями виборних органів всеукраїнських профспілок, територіальних профоб'єднань та Президії Федерації профспілок України з метою кваліфікованого й ефективного виконання профспілками захисних функцій в галузі охорони праці.
Головним завданням технічних (головних технічних) інспекторів праці, як повноважних представників профспілок з питань охорони праці, є забезпечення практичної реалізації прав і повноважень, наданих цим представникам Законами України "Про охорону праці", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", іншими нормативно-правовими актами.
1.2. Технічна інспекція праці у своїй роботі керується трудовим законодавством, законами України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, статутами профспілок і ФПУ, положеннями, що регламентують діяльність профспілкових об'єднань, рішеннями державних і профспілкових органів та цим Положенням.
1.3. Це Положення поширюється на технічного (головного технічного) інспектора праці будь-якої професійної спілки або профоб'єднання, що входить до складу Федерації профспілок України, та на технічного (головного технічного) інспектора праці ФПУ.
1.4. Повноваження технічного (головного технічного) інспектора праці всеукраїнської профспілки поширюються на всі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, видів господарської діяльності й відомчої належності, та на фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, (далі - підприємства) за умови, що на цих підприємствах працюють члени відповідної профспілки.
Повноваження технічного (головного технічного) інспектора праці територіального профоб'єднання та технічного (головного технічного) інспектора праці Федерації профспілок України поширюються на всі підприємства відповідного регіону (міста, області, Автономної Республіки Крим або України в цілому).
1.5. Технічна інспекція праці взаємодіє з органами державної влади й управління, які займаються вирішенням проблем охорони праці, з органами державного нагляду за охороною праці, правоохоронними органами, закладами охорони здоров'я, фахівцями Фонду соціального страхування від нещасних випадків, правової інспекції праці профспілок, з профспілковим активом та уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ТЕХНІЧНОЇ
ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ

2.1 Технічна інспекція праці створюється за галузевим та територіальним принципами, складається з технічних (головних технічних) інспекторів праці всеукраїнських профспілок і регіональних профоб'єднань та підпорядковується відповідним виборним органам цих профспілок і об'єднань.
2.2. Технічні (головні технічні) інспектори праці, що перебувають у підпорядкуванні всеукраїнських профспілок, іменуються "Технічний (головний технічний) інспектор праці…" (далі наводиться найменування всеукраїнської профспілки).
Технічні (головні технічні) інспектори праці, що перебувають у підпорядкуванні регіональних профоб'єднань, іменуються "Технічний (головний технічний) інспектор праці…" (далі наводиться найменування відповідного регіонального профоб'єднання).
Зазначені спеціалісти, які працюють в апараті ФПУ, іменуються "Технічний (головний технічний) інспектор праці Федерації профспілок України".
2.3. Технічними (головними технічними) інспекторами праці можуть бути особи з вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою технічною освітою, які мають стаж практичної роботи на виробництві за спеціальністю не менше трьох років.
Технічні (головні технічні) інспектори праці на початку роботи і періодично (не рідше одного разу на три роки) проходять у встановленому порядку навчання, підвищення кваліфікації та перевірку знань з питань охорони праці.
2.4. Безпосереднє керівництво і контроль за роботою технічних інспекторів праці здійснюють керівники управлінь, відділів або інших структурних підрозділів апарату виборних органів всеукраїнських профспілок, регіональних профоб'єднань або ФПУ (ці керівники, як правило, одночасно є головними технічними інспекторами праці).
Обов'язки щодо забезпечення взаємодії всіх технічних інспекторів праці в межах певного регіону або України в цілому покладаються відповідно на регіональне профоб'єднання та на ФПУ.
Здійснення захисту прав працівників та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці на конкретному підприємстві забезпечуються насамперед технічним інспектором праці тієї профспілки, членами якої є працівники підприємства. У разі потреби технічний інспектор праці регіонального профоб'єднання проводить роботу на цьому підприємстві разом з фахівцями галузевої профспілки або за погодженням з керівництвом відповідного виборного органу цієї профспілки.
2.5. Питання штатної чисельності, розмірів заробітної плани та порядку фінансування технічних (головних технічних) інспекторів праці вирішуються відповідними виборними органами всеукраїнських профспілок і регіональних профоб'єднань, а щодо технічних інспекторів праці ФПУ - Головою Федерації профспілок України.
2.6. За угодами між відповідними виборними органами всеукраїнських профспілок і регіональних профоб'єднань технічні (головні технічні) інспектори праці регіональних профоб'єднань можуть безпосередньо обслуговувати підприємства, працівники яких є членами різних профспілок. Утримання таких інспекторів провадиться на пайових засадах.
2.7. Технічним (головним технічним) інспекторам праці видається посвідчення єдиного зразка за формою № ТІ-1, що підтверджує право пред'явника безперешкодно, в будь-який час відвідувати й перевіряти підконтрольні підприємства з питань згідно з законодавством.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТЕХНІЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ

Технічні (головні технічні) інспектори праці :

3.1. Здійснюють громадський контроль за додержанням роботодавцями, посадовими особами підприємств і органів виконавчої влади законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створенням безпечних і здорових умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов для працівників, забезпеченням їх засобами індивідуального та колективного захисту, впровадженням та ефективністю дії системи управління охороною праці на галузевому, регіональному та виробничому рівнях;
3.2. Захищають права й інтереси членів профспілок з питань охорони праці в органах державної влади й місцевого самоврядування, у стосунках з роботодавцями, об'єднаннями роботодавців і громадян;
3.3. Представляють у комісіях з трудових спорів, прокуратурі, судах та інших органах влади, керівних і робочих органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків інтереси членів профспілки з питань охорони праці, зокрема, осіб, які потерпіли від нещасних випадків або професійних захворювань, а також сімей загиблих на виробництві;
3.4. Аналізують стан і причини виробничого травматизму та профзахворювань, якість актів форми Н-1 та вимагають від роботодавців здійснення профілактичних заходів щодо поліпшення умов і підвищення рівня безпеки праці, контролюють додержання Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;
3.5. Готують пропозиції до проектів загальнодержавної, галузевих і регіональних програм з питань охорони праці, а також до Генеральної, галузевих та регіональних угод з цих питань, здійснюють контроль за виконанням передбачених ними заходів;
3.6. Беруть участь в опрацюванні законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, довкілля й з питань державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
3.7. Домагаються від роботодавців включення до колективних договорів та угод заходів, спрямованих на поліпшення умов і підвищення рівня безпеки праці, досягнення встановлених нормативів охорони праці, попередження виробничого травматизму та профзахворювань, здійснюють контроль за їх виконанням.
3.8. Беруть участь у роботі комісій:
- зі спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві;
- з комплексного обстеження підприємств органами державного нагляду за охороною праці на відповідність фактичного стану умов і безпеки праці вимогам законів та інших нормативно-правових актів;
- з прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення на відповідність цих об'єктів вимогам охорони праці;
- з питань охорони довкілля, захисту населення від негативного екологічного впливу;
- з перевірки знань посадовими особами нормативно-правових актів з охорони праці;
3.9. У разі необхідності організовують проведення або домагаються незалежної експертизи умов і безпеки праці, а також об'єктів виробничого й соціально-культурного призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;
3.10. За дорученням сторони застрахованих осіб у Фонді соціального страхування від нещасних випадків беруть участь в роботі спеціальних комісій, створених згідно з законодавством при виконавчій дирекції цього Фонду та її робочих органах на місцях, щодо розгляду спорів про суми страхових внесків, розміри знижок чи надбавок до страхових тарифів, накладення штрафів або про розміри шкоди, наявність прав на її відшкодування та з інших питань;
3.11. Готують до розгляду виборними органами профспілок проекти документів та пропозиції щодо актуальних питань охорони праці та довкілля;
3.12. Надають практичну допомогу профспілковим організаціям, профкомам підприємств, їх комісіям і громадським інспекторам з охорони праці у здійсненні громадського контролю за додержанням роботодавцями і посадовими особами законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, вдосконаленні колдоговірної практики регулювання цих питань, беруть участь у проведенні навчання профспілкового активу, інформують первинні профспілкові організації про результати своєї роботи на підприємствах, висновки і запропоновані заходи;
3.13. Розглядають скарги й пропозиції членів профспілок з питань, що належать до компетенції технічної інспекції праці.


4. ПРАВА ТЕХНІЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ

Технічні (головні технічні) інспектори праці мають право:

4.1. Безперешкодно і в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства (за пред'явленням Посвідчення встановленого зразка) з метою проведення перевірки з питань, що належать до компетенції технічної інспекції праці;
4.2. Вносити роботодавцям, державним органам управління й нагляду обов'язкові для розгляду подання (форма № ТІ-3) з питань охорони праці, вимагати усунення наявних недоліків і порушень законодавства з цих питань, вжиття відповідних санкцій до конкретних посадових осіб і працівників, винних у цих порушеннях, та одержувати від них аргументовану відповідь;
4.3. Подавати висновки (форма № ТІ-3) про причини нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань і відповідальних за це посадових осіб, а також про відповідність або невідповідність чинним нормативам умов і безпеки праці на конкретних робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах чи інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому;
4.4. Вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому в разі загрози життю або здоров'ю працівників на час усунення цієї загрози;
4.5. Брати участь у розгляді роботодавцями, об'єднаннями роботодавців та громадян поданих профспілками або їх представниками пропозицій з питань згідно з компетенцією технічної інспекції праці;
4.6. Одержувати від роботодавців, посадових осіб і працівників підприємств необхідні пояснення й документи з усіх питань охорони праці;
4.7. Безоплатно одержувати від органів статистики, центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій дані про стан охорони праці, виробничого й невиробничого травматизму та професійної захворюваності;
4.8 Вносити відповідним органам пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з охорони праці.


5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, РОЗГЛЯД СПОРІВ, ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТЕХНІЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ

5.1. Технічні (головні технічні) інспектори праці самостійні в прийнятті рішень і несуть у встановленому порядку відповідальність за їх правомірність та об'єктивність.
5.2. Обсяг роботи кожного технічного (головного технічного) інспектора праці визначається відповідно до розподілу функціональних обов'язків або посадової інструкції, що затверджується керівником відповідного профоргану з урахуванням вимог цього Положення.
5.3. Робота технічних (головних технічних) інспекторів праці ведеться за поточними планами з урахуванням непередбачених обставин (наприклад, потреби взяти участь у розслідуванні нещасних випадків, у розгляді скарг членів профспілок, що надійшли до інспекції, тощо), а також необхідності якомога більше перебувати безпосередньо в трудових колективах підприємств, установ, організацій, що ними обслуговуються.
5.4. Головний технічний інспектор праці всеукраїнської профспілки здійснює методичне керівництво роботою технічною інспекцією праці цієї профспілки, визначає напрями її діяльності, сприяє сумлінному, якісному й кваліфікованому виконанню кожним працівником інспекції покладених на нього завдань.
Головний технічний інспектор праці регіонального профоб'єднання забезпечує узгодження дій технічних інспекторів праці різних профспілок у межах відповідного регіону та обмін досвідом роботи між ними, опрацьовує загальні підходи й методи контролю за додержанням законодавства про охорону праці.
5.5. З метою вдосконалення форм і методів контролю за охороною праці, підвищення кваліфікації технічних інспекторів праці та обміну досвідом роботи з усіх питань, що відносяться до їх компетенції, головні технічні інспектори праці всеукраїнських профспілок, регіональних профоб'єднань та Федерації профспілок України періодично проводять відповідні семінари-наради технічної інспекції праці.
5.6. Рішення технічного інспектора праці можуть бути оскаржені головному технічному інспектору праці, якому він безпосередньо підпорядкований. При незгоді з рішенням останнього спір розглядається головним технічним інспектором праці відповідної всеукраїнської профспілки, а з міжгалузевих питань - головним технічним інспектором праці регіонального профоб'єднання.
Розбіжності між головними технічними інспекторами праці всеукраїнських профспілок і регіональних профоб'єднань розглядаються головним технічним інспектором праці Федерації профспілок України.
Якщо у всеукраїнській профспілці або в регіональному профоб'єднанні посада головного технічного інспектора праці відсутня, рішення відповідних технічних інспекторів праці можуть бути оскаржені безпосередньо головному технічному інспектору праці Федерації профспілок України.
5.7. Технічні (головні технічні) інспектори праці профспілок користуються єдиними формами документів: Посвідченням форми № ТІ-1 (додаток 1), звітності про роботу форми № ТІ-2 (додаток 2) та висновку (або подання) форми № ТІ-3 (додаток 3).
5.8. Роботодавець відповідно до законодавства повинен забезпечити необхідні умови для роботи технічного (головного технічного) інспектора праці на підприємстві в період проведення ним перевірки або виконання інших обов'язків згідно з цим Положенням.


________________________________________
Закон "Про охорону праці"
Закон України "Про охорону праці" за № 229-ІУ, 21.11.2002 р., Верховна Рада України
________________________________________
Про проведення року боротьби профспілок із приховуванням нещасних випадків

Головам Кримської республіканської,
обласних, Київської міської організацій
Профспілки працівників освіти і науки України


№02-8/33
від 25.01.07


Про проведення Року
боротьби профспілок
із приховуванням нещасних
випадків


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що постановою Президії Федерації профспілок України від 06.07.2006 № П-5-2 „Про стан умов, безпеки праці, рівень виробничого травматизму й професійної захворюваності в країні та завдання членських організацій ФПУ щодо посилення впливу профспілок на забезпечення здорових і безпечних умов праці” 2007 рік оголошено Роком боротьби профспілок із приховуванням нещасних випадків на виробництві від розслідування та обліку.
ФПУ розроблено Рекомендації щодо підготовки та проведення відповідних заходів. Надсилаємо їх для використання в роботі. Просимо довести Рекомендації до профспілкових ланок, включаючи усі первинні профспілкові організації галузі, та організувати роботу щодо широкого інформування роботодавців, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості про заходи профспілок в рамках цієї важливої акції.


Додаток: на 7 арк.


Заступник голови
Профспілки Є.Д.Нікітюк

Методичні рекомендації далі

________________________________________
Листи ЦК Профспілки про фінансування охорони праці
Лист до Міністерства освіти і науки України
Лист головам Кримської республіканської, обласних, Київської міської організацій Профспілки
________________________________________
Всеукраїнський громадський огляд-конкурс
ДОВІДКА

Про підведення підсумків Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України який проводився в 2005 році.
________________________________________
Додаток 1
Додаток 1

ПЕРЕЛІК

установ і закладів освіти, нагороджених Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

________________________________________
Постанова Колегії Міносвіти і ЦК Профспілки
ПОСТАНОВА

Колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

Протокол № 5а/ 3-10 від 25.04.2006 р.

Протокол № П - 3 від 27.04.2006 р.

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 3
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Май 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz