Приветствую Вас ГостьВоскресенье, 26.05.2019, 01:55

Мой сайт


Авіамодельний

Авіамоделювання – поширений вид технічної творчості. Це одне з улюблених занять учнівської молоді, масовий технічний вид спорту, що допомогає знайомитися зі світом авіації.
Метою занять гуртка авіамоделювання є виховання творчої особистості учнів у процесі ознайомлення з основами авіаційних наук і технологій, освоєння технологічних прийомів, умінь і навичок у проектуванні, виготовленні та запуску моделей.
Програма гуртка авіамоделювання має політехнічну спрямованість.
Основними завданнями гуртка є:
- розвиток конструкторських здібностей;
- проектування моделей і конструкцій різного функціонального призначення;
- формування у учнів стійкого інтересу до технічної творчості;
- формування умінь і навичок роботи з різним інструментом;
- виховання культури праці;
- розвиток умінь і навичок конструювання з паперу, картону, деревини, фанери, пластмас та інших доступних матеріалів;
- створення умов для професійного визначення вихованців, обгрунтованого вибору професії з урахуванням власних інтересів та здібностей;
- формування й розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості, таких, як працелюбство, наполегливість, відповідальність.
Програма спрямована на розвиток просторової уяви, поглиблення шкільних знань у галузі практичного конструювання різноманітних літальних об'єктів. В основі програми – особистісно орієнтоване навчання, що враховує потреби кожного гуртківця, його здібності, вміння та навички і допомагає в повній мірі виявити та проявити творчий потенціал учнів.
Заняття в гуртку сприяють вихованню любові до Української держави, розумінню її місця як авіаційної і космічної держави у світовому співтоваристві, громадянському самоствердженню.

Програма передбачає триступеневу форму організації навчально-виховного процесу.
Програма гуртка авіамоделювання основного рівня першого року навчання розрахована на учнів 10-12 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 144 год (4 год на тиждень). Теоретичні заняття передують практичній роботі, що сприяє застосуванню знань на практиці, свідомій і творчій роботі гуртківців над виготовленням моделей.
Перед початком роботи над моделлю кожний гуртківець повинен ознайомитися з конструкцією літального апарата, призначенням вузлів, деталей, його аеродинамічними характеристиками. Усі моделі слід виготовляти за ескізами та кресленнями. Корисно проводити нескладні розрахунки площі крила, стабілізатора, перерізів деталей, маси моделі, використовуючи мікрокалькулятор або персональний комп'ютер.
Керівнику гуртка необхідно підтримувати гуртківців та заохочувати їх до самостійних конструкторських і технологічних рішень при виготовленні деталей і вузлів моделей.
Важливе місце у практичній роботі гуртка надається проведенню льотних випробувань моделей, тренувальних запусків та участі у змаганнях.
Керівник гуртка сприяє розвитку творчих здібностей учнів, проводить конкурси та захисти фантастичних проектів, а також знайомить з елементами вирішення конструкторських задач і заохочує учнів до участі у конкурсах і виставках науково-технічної творчості.
Значну увагу в роботі з учнями слід приділяти набуттю практичних навичок роботи на комп'ютері при вирішенні конкретних конструкторських задач. Необхідно виробити в них ставлення до комп'ютера як до необхідного інструмента в повсякденній роботі.
Протягом навчального року проводяться тематичні екскурсії на виставки технічної творчості, в лабораторії авіамоделювання, на підприємства авіаційної промисловості. Це дає можливість розширити знання учнів про сучасне виробництво, конструкції літальних апаратів.
Програма гуртка авіамоделювання основного рівня другого року навчання розрахована на підлітків 12-15 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 216 год (6 год на тиждень). У гуртках другого року навчання учні поглиблюють знання з авіаційної техніки й авіамоделізму, будують вільнолітаючі моделі нечемпіонатних конструкцій і моделі ракет.
Теоретичні заняття, як правило, повинні передувати практичній роботі. Такий підхід готує гуртківців до свідомої та творчої роботи над моделями, вчить застосовувати теоретичні знання на практиці
Усі моделі слід виготовляти за ескізами та кресленнями. За такої умови гуртківці вчаться читати креслення, складати їх, що розвиває просторову уяву.
Корисно також проводити обчислення площі крила, стабілізатора, перерізів деталей, маси моделі, використовуючи прикладні програми для персональних комп'ютерів.
Перед початком роботи над моделлю кожний гуртківець повинен ознайомитися з конструкцією літального апарата, його аеродинамічними характеристиками та призначенням вузлів і деталей.
Керівнику гуртка необхідно підтримувати та заохочувати гуртківців до самостійних конструктивних і технологічних рішень при виготовленні деталей і вузлів моделей, домагатися, щоб усі роботи з побудови моделей виконувалися точно й ретельно та були доведені до кінця. Значному підвищенню якості навчання сприяє демонстрація на виставках і конкурсах готової моделі, її деталей, вузлів та агрегатів, захист проектів і конструкторських рішень. Важливе місце у практичній роботі гуртка належить льотним випробуванням моделей, тренувальним запускам та участі у змаганнях.
Значна увага приділяється подальшому розвитку творчих здібностей вихованців. Вони продовжують ознайомлення й набуття практичних навичок у вирішенні конструкторських задачі різними методами та прийомами роботи.
Робота на комп'ютері має систематичний характер. Гуртківці повинні оволодіти прийомами роботи з різними пакетами прикладних програм.
Программа орієнтовна, тому керівник гуртка при плануванні своєї роботи повинен урахувати інтереси гуртківців, ступінь їхньої підготовки, реальні можливості та матеріальну базу позашкільного закладу.
Програма гуртка авіамоделювання вищого рівня навчання передбачає індивідуальне навчання і розрахована на юнаків 14-18 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 360 год (10 год на тиждень). Кількість вихованців у гуртку вищого рівня навчання становить 3-5 учнів.
Програма передбачає поглиблене навчання основ аеродинаміки, матеріалознавства, володіння основами проектування та конструювання, володіння технологією обробки різних матеріалів і навичками самостійної роботи на станках та обладнанні, вільне володіння прийомами вирішення конструкторсько-технологічних задач і роботи на комп'ютері. Гуртківці повинні самостійно здійснювати проектно-технологічну діяльність, вміти працювати в колективі, свідомо приймати рішення та нести за них відповідальність, передбачати наслідки власних дій, вміти поєднувати індивідуальні потреби та бажання з інтересами команди та членів гуртка.
Об'єктами роботи гуртка є вільнолітаючі та кордові літаючі моделі чемпіонатних конструкцій, радіокеровані моделі, спортивні моделі ракет та експериментальні літаючі моделі.
Кожен вихованець будує модель за індивідуальним проектом. Робота над моделлю може тривати більше одного навчального року і передбачає поетапне виконання робіт для досягнення очікуваних результатів. Уся робота повинна мати творчий і науково-дослідницький характер.
Програмою передбачена дослідницька робота у секції МАН. Основними напрямами цієї роботи є: виявлення впливу форми профілю крила та дії турболізаторів крила на якість планування моделі, дослідження крил з різним подовженням і конфігурацією, роботи з доробки мікродвигунів для підвищення їх потужності, експериментальні моделі ракет, дослідження впливу геометричної форми моделі на її стабільний політ, типи парашутних систем для моделей ракет, моделі ракетопланів з м'яким крилом, одночасний запуск трьох ракетних двигунів на старті, багатоступеневі моделі ракет.
Перед початком експериментальної роботи необхідно ознайомити гуртківця з методикою проведення досліджень. Для цього необхідно скласти проект роботи, в якому передбачити: програми дій, план виконання робіт,очікувані результати роботи.Провести теоретичні дослідження й підкріпити їх практичними дослідами. Результати роботи заслуховуються на засіданні наукової секції гуртка.
Особливою формою експериментальної роботи є виготовлення моделей для встановлення авіамодельних рекордів. Ця робота потребує глибокого знання теорії польоту, а також технології виготовлення літаючих моделей. Робота над моделлю має експериментально-дослідницький характер і включає в себе всі попередні етапи.
Ця програма орієнтовна. Керівник гуртка сам може визначати, скільки часу потрібно для засвоєння тієї чи іншої теми, з чого розпочинати роботу. На період літніх канікул складається додатковий план підготовки та участі гуртківців у змаганнях з урахуванням навчально-тематичного плану.
Програма гуртка може використовуватись під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.
Зміст програми реалізується за допомогою сучасних педагогічних технологій освіти: проектної технології й технології формування творчої особистості.
Технологія проектування передбачає: розв'язання учнем або групою учнів певної проблеми; використання різноманітних методів, засобів навчання; інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості. Навчальне проектування орієнтоване на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, або групову, упродовж визначеного відрізка часу.
Технологія формування творчої особистості передбачає визнання учня головною дійовоюфігурою навчально-виховного процесу, створення в гуртку середовища пізнання, в якому реалізуються творчі здібності учнів, розвивається мислення та формується творча особистість.
Програма підготовлена з урахуванням Державних стандартів базової і повної загальної середньої школи з трудового навчання, математики, фізики, інформатики.
До програми гуртка додано перелік обладнання та інструментів, потрібних для організації роботи гуртка авіамоделювання,орієнтовну тематику лекцій і бесід про авіацію, а також бібліографія.
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 3
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Май 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz