Приветствую Вас ГостьВоскресенье, 26.05.2019, 01:54

Мой сайт


Атестація закладів освіти


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
24.12.2003 № 847


Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи

Це Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" і визначає основні засади формування експертних комісій та порядку проведення ними ліцензійної експертизи навчальних закладів.

1. Про експертну комісію
1.1. Експертна комісія (уповноважений представник) ? це сформована (призначена) Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, органом управління освітою обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі ? Орган ліцензування) група експертів (експерт), яка (який) проводить ліцензійну експертизу з метою встановлення відповідності кадрового, науково-, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального закладу державним вимогам (Ліцензійним умовам надання освітніх послуг).
1.2. Експерти ? це провідні фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади, навчальних закладів та наукових установ незалежно від форм власності та підпорядкування, спеціалісти підприємств, установ та організацій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями і навичками та виявили бажання здійснювати ліцензійну експертизу навчальних закладів і які включені до списку експертів.
1.3. Кандидатури для включення до списку експертів за зверненням Органу ліцензування вносять навчальні заклади, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, підпорядкування та видів діяльності, центральні та місцеві органи виконавчої влади. Відбір кандидатів здійснює Орган ліцензування в залежності від їх кваліфікації, практичного досвіду роботи, наявності вчених звань та наукових ступенів тощо, а також потреби у таких фахівцях.
1.4. Список експертів формує і затверджує Орган ліцензування.
1.5. Керівники органів виконавчої влади, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, працівники яких зараховані до списку експертів, зобов'язані забезпечити їх участь у проведенні ліцензійної експертизи.
1.6. Склад експертної комісії та її голову (уповноваженого представника) для проведення ліцензійної експертизи конкретного навчального закладу затверджує (призначає) Орган ліцензування.
Голова організовує роботу та відповідає за діяльність експертної комісії.
1.7. До складу експертної комісії не можуть входити експерти, місцем роботи яких є навчальний заклад (у т. ч. за сумісництвом), у якому проводиться ліцензійна експертиза.
1.8. Експерт повинен знати:
- Ліцензійні умови надання освітніх послуг та інші норми в галузі освіти;
- правові засади створення та діяльності навчальних закладів усіх типів та форм власності;
- вимоги до організації навчального процесу;
- вимоги законодавства щодо ліцензування;
- способи та методи контролю діяльності навчального закладу;
- методи оцінки забезпечення навчального закладу щодо надання освітніх послуг.
1.9. Експерт зобов'язаний:
- забезпечувати об'єктивність та своєчасність проведення експертизи, достовірність висновку;
- забезпечувати збереження інформації, що містить державну та комерційну таємниці;
- постійно підвищувати свій фаховий рівень.
1.10. Експерти, які підписали недостовірний експертний висновок ліцензійної експертизи, приховали факти порушень чи наявності недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання ліцензії, виключаються зі складу експертів та несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Порядок проведення ліцензійної експертизи
2.1. Орган ліцензування протягом 15 днів з моменту надходження ліцензійних матеріалів проводить попередню експертизу поданих документів і, в разі їх відповідності встановленим вимогам, формує експертну комісію та направляє її до навчального закладу. Склад експертної комісії затверджується розпорядчим документом, у якому встановлює строк проведення експертизи.
2.2. Кількість експертів, що направляються до навчального закладу, залежить від кількості заявлених для ліцензування освітніх послуг, але не може бути більше 3 експертів на одну освітню послугу.
2.3. Строк роботи експертної комісії безпосередньо в навчальному закладі не може перевищувати 3 робочих днів.
2.4. Експертна комісія у навчальному закладі перевіряє:
- достовірність інформації, поданої до Органу ліцензування навчальним закладом разом із заявою про ліцензування;
- фактичний стан кадрового, навчально-, науково-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення навчального закладу та його відповідність установленим законодавством вимогам.
2.5. Комісія (уповноважена особа) має право:
- доступу на територію та в приміщення навчального закладу для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з експертизою;
- ознайомлюватись з необхідною документацією щодо діяльності навчального закладу, отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів;
- отримувати від навчального закладу, інших установ та організацій, що діють у сфері освіти, в установленому порядку будь-яку інформацію про його діяльність, що стосується ліцензування;
- інформувати письмово за результатами експертизи навчальний заклад щодо поліпшення організації його діяльності.
2.6. Комісія (уповноважена особа) зобов'язана:
- керуватись нормами законодавства та правильно їх застосовувати;
- об'єктивно відображати стан речей щодо відповідності забезпечення навчального закладу встановленим нормативам;
- підписувати експертний висновок (у разі незгоди окремих членів комісії з експертним висновком додавати до нього викладену письмово свою окрему думку);
- інформувати навчальний заклад про результати експертизи.
2.7. За результатами експертизи експертна комісія готує у двох примірниках мотивований висновок про стан забезпечення навчального закладу для надання заявленої освітньої послуги. Один примірник висновку видається керівнику (уповноваженому представнику) навчального закладу, другий у тижневий термін з дня закінчення експертизи - до Органу ліцензування.
2.8. Усі примірники висновку підписуються членами комісії (уповноваженою особою), голова комісії підписує кожну сторінку висновку. Керівник навчального закладу (юридична особа) або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з висновком ліцензійної експертизи і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку навчального закладу. Заявник ? фізична особа ? суб'єкт підприємницької діяльності засвідчує, що ознайомлений з висновком і отримав один примірник, ставить свій підпис та дату.
2.9. У разі відмови керівника навчального закладу (уповноваженого представника) від підписання висновку голова комісії (уповноважена особа) робить відповідний запис про те, що ця особа з висновком ознайомлена і від підпису відмовилась. Керівник навчального закладу (уповноважений представник) має право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту висновку та проведення експертизи. Ці документи є невід'ємною частиною висновку.
2.10. Порушення чи недоліки, викладені у висновку, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.
2.11. У разі створення перешкод з боку навчального закладу щодо проведення ліцензійної експертизи складається відповідний акт, який є підставою для Органу ліцензування припинити подальший розгляд ліцензійної справи та прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії.

Начальник управління ліцензування,
акредитації та нострифікації В.І. Домніч


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
24.12.2003 № 847З


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів

1. Дане Положення визначає загальні завдання, основні організаційні та правові засади й умови діяльності регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів (далі - РЕР).
2. РЕР є постійно діючим органом, який забезпечує додержання вимог до ліцензування юридичних осіб - навчальних закладів та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які надають освітні послуги відповідно до законодавства України у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, а також професійно-технічної освіти (за умови делегування Міністерством освіти і науки України (далі - МОН) місцевим органам управління освітою своїх повноважень з формування експертних комісій для проведення ліцензійної експертизи послуг у сфері професійно-технічної освіти) та атестації навчальних закладів.
3. РЕР у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОН, цим Положенням, а також інструктивно-методичними документами Державної акредитаційної комісії (далі - ДАК).
4. РЕР створюється при Міністерстві освіти Автономної Республіки Крим, органах управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
5. Положення про РЕР затверджує відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
6. Склад РЕР за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затверджує ДАК. Для попереднього розгляду матеріалів з ліцензування та атестації у складі РЕР можуть створюватися секції за сферами освітніх послуг.
7. Організацію роботи РЕР забезпечують органи управління освітою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
8. Рішення та висновки РЕР мають рекомендаційний характер.
9. Основними завданнями РЕР є:
- розгляд питань і прийняття рішень щодо ліцензування навчальних закладів і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які надають освітні послуги у сфері дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти;
- розгляд питань і прийняття рішень щодо атестації навчальних закладів, які надають освітні послуги у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
- розгляд результатів ліцензійної й атестаційної експертизи та прийняття рішень з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, які надають послуги у сфері професійно-технічної освіти;
- попередній розгляд питань про анулювання ліцензій за поданням органів ліцензування;
- подання МОН пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства з питань ліцензування та атестації навчальних закладів;
- участь в інформуванні громадськості про результати ліцензування та атестації освітніх послуг.
10. РЕР відповідно до покладених на неї завдань:
- розглядає висновки експертних комісій за результатами ліцензійної або атестаційної експертизи разом з доданими до них документами та приймає рішення про можливість надання ліцензій, свідоцтв про атестацію;
- розглядає подання органів ліцензування про анулювання ліцензій;
- готує у межах своєї компетенції пропозиції до нормативно-правових актів з питань ліцензування та атестації навчальних закладів;
- подає до органів ліцензування пропозиції щодо видачі ліцензій та свідоцтв про атестацію, анулювання ліцензій.
11. РЕР має право:
- залучати фахівців органів управління освітою, вищих, професійно-технічних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, інших навчально-виховних закладів, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції, а також до проведення консультацій та експертизи під час ліцензування та атестації;
- уносити органам ліцензування пропозиції щодо необхідності доопрацювання матеріалів з ліцензування та
- атестації, проведення повторної або додаткової експертизи;
- запрошувати на засідання РЕР керівників навчальних закладів та їх підрозділів, працівників органів влади, підприємств, установ, організацій за згодою їх керівників.
12. РЕР очолює голова. Голова ради за посадою є керівником або заступником керівника органу управління освітою відповідно Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
13. До складу РЕР входять: голова, заступники голови, які одночасно є головами секцій, відповідальний секретар та інші члени ради, які є представниками місцевих органів управління освітою, інших органів виконавчої влади, навчально-методичних центрів, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій тощо.
14. Голова РЕР є відповідальним за виконання покладених на раду завдань, визначає обов'язки заступників голови, відповідального секретаря, членів РЕР.
15. Засідання РЕР проводиться під керівництвом голови або його заступників і вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше ніж половина її складу. Періодичність засідань РЕР визначається в міру потреби, але не менше ніж один раз на два місяці.
16. Результати засідань РЕР оформлюються рішеннями. Витяги з рішень РЕР щодо атестації та ліцензування надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти з доданими до них матеріалами передаються до ДАК для прийняття відповідних рішень.
17. Рішення РЕР приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів РЕР.
18. Фінансування витрат РЕР проводиться за рахунок коштів, отриманих при відшкодуванні заявником витрат, пов'язаних з проведенням ліцензійної (атестаційної) експертизи, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб.
19. Кошти, які надходять на рахунок РЕР, використовуються на витрати, пов'язані з організацією, забезпеченням, здійсненням та супроводженням процесу ліцензування та атестації навчальних закладів. До цих витрат належать витрати на: оформлення бланків свідоцтв про атестацію, утримання архіву, придбання необхідної комп'ютерної та оргтехніки, її ремонт, оплата телефонних рахунків, інтернет-зв'язку, передплата періодичних фахових видань, придбання довідкової літератури, юридичну консультацію, оплату роботи (експертизи) членів РЕР, участь відповідальних працівників РЕР у семінарах, відрядження з питань ліцензування або атестації, судові витрати тощо.
20. Голова РЕР з урахуванням пропозицій голів секцій, відповідального секретаря за рахунок коштів ради може встановлювати заохочувальні виплати для членів РЕР та осіб, які забезпечують роботу РЕР.
21. РЕР для реалізації завдань, покладених на неї цим Положенням, може користуватися майном органу ліцензування, державних та інших навчальних закладів за їх згодою в установленому законом порядку.
22. РЕР може бути юридичною особою, мати рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.
23. Чисельність і штатний розпис апарату РЕР затверджуються її головою. Загальна чисельність апарату РЕР не може бути більшою ніж 5 осіб.
24. У разі, якщо РЕР не є юридичною особою, фінансово-економічне обслуговування РЕР можуть здійснювати: навчально(науково)-методичні центри профтехосвіти, регіональні інститути післядипломної освіти та ін.

Начальник управління ліцензування,
акредитації та нострифікації В.І. Домніч

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 3
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Май 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz