Приветствую Вас ГостьВоскресенье, 26.05.2019, 01:54

Мой сайт


Атестація закладів освіти


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.08.2004 № 658
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р. за № 1071/9670
2371 Про внесення змін
до Порядку державної атестації загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів
З урахуванням вимог статті 10 Закону України “Про позашкільну освіту”
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2001 за № 678/5869, і викласти його в новій редакції, що додається.
2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести до відома керівників органів управління освітою нову редакцію Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів.
Міністр В. Г. КРЕМЕНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
24.07.2001 № 553
(у редакції, що затверджена наказом
Міністерства освіти і науки України
16.08.2004 № 658)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2004 р. за № 1071/9670
ПОРЯДОК
державної атестації загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів
1. Цей Порядок визначає основні завдання і принципи проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (далі — навчальні заклади) згідно з вимогами Законів України “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про дошкільну освіту”, відповідних положень про ці заклади та інших нормативно-правових актів.
2. Атестація є основною формою державного контролю за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типу та форм власності і проводиться з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
3. Атестація навчальних закладів проводиться не рідше одного разу на десять років.
Позачергова атестація дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності може здійснюватись, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України за поданням органу громадського самоврядування навчального закладу або відповідного органу управління освітою.
Позачергова атестація державних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти або інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.
Позачергова атестація комунальних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління, у сфері яких перебувають позашкільні навчальні заклади, та органів місцевого самоврядування.
Позачергова атестація приватних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням власника (засновника) або спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління, у сфері яких перебувають позашкільні навчальні заклади, та органів місцевого самоврядування.
4. Основним завданням атестації є оцінка:
реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу, позаурочної виховної, корекційно-відновної, реабілітаційної та лікувальної роботи з урахуванням заявленого статусу та специфіки навчального закладу;
відповідності навчально-виховних досягнень учнів (вихованців) вимогам навчальних програм, підготовки до продовження навчання або подальшої трудової діяльності;
умов роботи навчального закладу; матеріально-технічної, науково-методичної, навчально-виробничої, культурно-спортивної, корекційно-відновної, лікувально-оздоровчої бази; санітарно-гігієнічних норм; можливостей здійснення загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти; реалізації навчально-виховних програм закладу і перспектив його розвитку;
забезпечення використання та навчання українською мовою, задоволення освітніх потреб у вивченні російської та інших мов національних меншин України;
якісного складу та професійної майстерності керівних і педагогічних працівників;
ефективності управління навчальним закладом.
5. Основними принципами атестації навчальних закладів є плановість, об’єктивність, науковість, компетентність, гласність, коректність.
6. Атестація навчальних закладів державної форми власності здійснюється Міністерством освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні відповідні навчальні заклади.
7. Атестація загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів комунальної та приватної форм власності здійснюється Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Атестація позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється відповідними органами управління, підпорядкованими Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади, органам місцевого самоврядування (далі — відповідні органи управління).
Атестація позашкільних навчальних закладів приватної форми власності здійснюється органами управління місцевих органів виконавчої влади відповідно до типу позашкільного навчального закладу та місця його розташування.
8. Атестація навчальних закладів здійснюється шляхом проведення атестаційної експертизи.
Атестаційну експертизу навчальних закладів державної форми власності системи Міністерства освіти і науки проводить Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.
9. Організаційне забезпечення і контроль за проведенням атестаційної експертизи навчальних закладів комунальної і приватної форм власності здійснюють регіональні експертні ради, що створюються при відповідних органах управління.
10. Регіональні експертні ради з урахуванням пропозицій органів управління районних і міських державних адміністрацій, до сфери управління яких належать навчальні заклади, складають план проведення атестаційної експертизи, який затверджується відповідними органами управління та доводиться до відома керівника навчального закладу не пізніше ніж за рік до початку проведення атестації.
11. Для проведення атестаційної експертизи навчального закладу відповідним органом управління створюється експертна комісія з числа провідних фахівців відповідного органу управління, навчальних закладів і установ освіти, підприємств, організацій, які мають відповідну спеціальну освіту, високу професійну кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями та навичками. Склад експертних комісій не повинен перевищувати 15 осіб.
12. До складу експертної комісії у разі потреби можуть входити представники інших органів державного управління, регіональної експертної ради, Державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки.
У складі експертної комісії не можуть перебувати працівники навчального закладу, що атестується, або особи, які мають пряме відношення до діяльності цього навчального закладу.
13. Основою організації діяльності експертної комісії є робоча програма атестаційної експертизи, що складається для конкретного навчального закладу і затверджується керівником відповідного органу управління. Робоча програма доводиться до відома керівника навчального закладу за місяць до початку проведення атестаційної експертизи.
14. Не пізніш як за 2 місяці до проведення атестації навчальний заклад подає експертній комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності, що містять основні відомості про заклад:
стан матеріально-технічного, кадрового і навчально-методичного забезпечення;
організація та здійснення навчально-виховного процесу;
копії навчальних планів і програм тощо.
15. Термін роботи експертної атестаційної комісії у навчальному закладі не повинен бути більшим ніж 15 календарних днів.
16. Експертна атестаційна комісія у термін до 20 днів після завершення роботи складає акт атестаційної експертизи навчального закладу, у якому містяться висновки з основних напрямів його діяльності та пропозиції щодо визнання закладу освіти: атестованим з відзнакою, атестованим, атестованим умовно або неатестованим.
Акт атестаційної експертизи подається регіональній експертній раді і керівнику навчального закладу.
17. Регіональна експертна рада у двомісячний термін розглядає матеріали атестаційної експертизи і готує вмотивований висновок щодо атестації навчального закладу. На основі цього висновку відповідний орган управління, на який покладено проведення атестації, приймає рішення про атестацію навчального закладу. Указане рішення доводиться до відома керівника навчального закладу та відповідного органу управління у місячний термін з дня надходження висновку від регіональної експертної ради.
18. У разі незгоди керівника навчального закладу з висновками атестаційної комісії протягом 10 днів з моменту отримання акта експертизи керівник навчального закладу може подати апеляцію до регіональної експертної ради. Якщо апеляція визнається правомірною, то регіональна експертна рада призначає експертну комісію у новому складі та в погоджений з навчальним закладом термін проводить повторну експертизу. Висновки цієї експертизи є остаточними.
19. Залежно від рівня освітньої діяльності і результативності навчально-виховного процесу навчальний заклад визнається атестованим з відзнакою, атестованим, атестованим умовно або неатестованим.
20. Атестованому закладу видається свідоцтво встановленого зразка.
21. Атестованому навчальному закладу, що здійснює підготовку за рівнем повної або базової загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документа про освіту державного зразка.
22. Для навчальних закладів, які атестовані з відзнакою, можуть застосовуватись заходи щодо матеріального і морального стимулювання праці педагогічних колективів та їх керівників.
23. Навчальний заклад визнається атестованим умовно, якщо в його діяльності наявні недоліки, які істотно не впливають на результати його роботи і можуть бути ліквідовані. У рішенні про умовну атестацію навчального закладу повинні бути визначені конкретні заходи щодо вдосконалення його діяльності, виконання яких у встановлений термін є обов’язковим для збереження права видачі документів про освіту державного зразка.
24. Навчальний заклад визнається неатестованим, якщо результати його освітньої діяльності та/або наявні умови організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим державним стандартам. Для таких навчальних закладів установлюються причини незадовільної роботи і, у залежності від можливості їх ліквідації, у встановленому порядку приймаються рішення щодо виправлення недоліків і повторної атестації закладу через 1–2 роки або зміни типу, реорганізації, ліквідації закладу відповідно до чинного законодавства. У такому разі неатестований навчальний заклад позбавляється ліцензії на надання освітніх послуг.
25. У разі незгоди з висновком про неатестацію керівник навчального закладу протягом місяця з моменту отримання рішення відповідного органу управління, на який покладено проведення атестації, має право подати апеляцію до Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад.
Міністерство освіти і науки України або інший центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад, протягом місяця розглядає матеріали атестації та приймає рішення, яке доводить до відома керівника навчального закладу та відповідного органу управління.
26. Результати атестації навчальних закладів оприлюднюються через засоби масової інформації.
27. Витрати на організацію і проведення атестації навчальних закладів здійснюються за рахунок коштів відповідних органів виконавчої влади. Позачергова атестація навчального закладу з метою зміни його типу і підвищення статусу здійснюється за рахунок власних надходжень навчального закладу.
28. За особами, які залучаються до роботи в експертних комісіях на час проведення атестації навчальних закладів, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
29. Програмно-методичне забезпечення атестації навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки та контроль за її проведенням здійснює Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.
Заступник начальника управління
виховної роботи, позашкільної освіти
та захисту прав дитини
М. М. РОГОЖА
Директор адміністративно-
господарського департаменту
В. А. ХАНЮК

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" та інших нормативних документів у галузі освіти.
1.2. Ліцензійні умови визначають мінімальні вимоги до навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового та інформаційного забезпечення суб'єктів, які надають освітні послуги у сфері позашкільної освіти.

2. Вимоги до кадрового забезпечення
2.1.Укомплектованість навчального закладу педагогічними працівниками (з урахуванням сумісників).
2.2. Кваліфікаційні вимоги до педагогічних і керівних працівників визначаються законами України та постановами Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані Міністерством юстиції України.
До роботи в позашкільних навчальних закладах у виняткових випадках можуть залучатися особи, які не мають професійної освіти або стажу роботи, що встановлені кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід і якісно виконують доручені роботи.
2.3. Забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Проходження атестації педагогічними працівниками в установленому порядку.

3. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення
3.1. Наявність навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень та ін., передбачених для даного типу закладу.
3.2. Забезпеченість навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень та ін. необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами відповідно до навчальних програм та профілю гуртка, групи або іншого творчого об'єднання.
3.3. Дотримання техніки безпеки, температурного режиму та санітарно-гігієнічних норм.
3.4. Навчальний заклад повинен бути власником або орендарем навчально-матеріальної бази (приміщень, відповідного обладнання, устаткування тощо). Термін дії договору оренди має бути не меншим, ніж термін дії ліцензії.

4. Вимоги до організаційного та навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу
4.1. Наявність річного плану роботи навчального закладу, погодженого із засновником (власником), навчальних планів і програм для гуртків, груп та інших творчих об'єднань, затверджених відповідними місцевими органами виконавчої влади.
4.2. Забезпеченість посібниками, навчально-методичною та довідковою літературою.
4.3. Відповідність розкладу занять гігієнічним вимогам організації навчання.

5. Інші вимоги
Суб'єкти, які отримали ліцензію на провадження освітньої діяльності (індивідуальні та колективні форми), зобов'язані:
- виконувати ці Ліцензійні умови;
- забезпечувати дотримання вимог законів України та постанов Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані Міністерством юстиції України;
- провадити діяльність відповідно до річного плану, погодженого із засновником (власником), навчальних планів і програм для гуртків, груп та інших творчих об'єднань, затверджених відповідними місцевими органами виконавчої влади;
- надавати учням, які вступають до навчального закладу, та їх батькам (особам, які їх замінюють) достовірну інформацію про тип навчального закладу і форму власності, умови приймання, плату за навчання, зміст і профілі навчання, вид документів, що видаватимуться після його закінчення;
- бути власником або орендарем матеріально-технічної бази (приміщень, відповідного обладнання, устаткування тощо). Термін дії договору оренди має бути не меншим, ніж термін дії ліцензії;
- надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам навчальних закладів регіону, молодіжним, дитячим і громадським організаціям згідно з рішенням засновника (власника) на підставі відповідних угод;
- мати положення про структурні підрозділи закладу, передбачені його установчими документами.

Начальник управління ліцензування,
акредитації та нострифікації В.І.Домніч
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
24.12.2003 № 847


Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг

Контроль за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг (далі за текстом - Ліцензійні умови) здійснює Міністерство освіти і науки України, органи управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Державна інспекція навчальних закладів (далі за текстом - органи контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

1. Організація перевірок
1.1. Планові перевірки дотримання суб'єктами господарювання, що отримали ліцензію на надання освітніх послуг (далі - навчальні заклади), Ліцензійних умов проводяться органами контролю не частіше одного разу на рік згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом органу контролю.
1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення навчальними закладами Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.
1.3. Для проведення перевірки органи контролю видають наказ (розпорядження) про призначення голови та членів комісії або уповноваженої особи, який (яке) підписується керівником органу контролю (його заступником) і засвідчується печаткою.
1.4. При необхідності перевірки проводяться із залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників навчальних закладів, громадських організацій, науково-дослідних установ тощо (за їх згодою).
1.5. Орган контролю за три робочі дні до початку проведення планової перевірки повідомляє навчальний заклад про проведення перевірки в письмовій формі.
Термін проведення перевірки становить не більше трьох робочих днів, у разі необхідності термін перевірки може бути продовжено до 10 календарних днів.

2. Права комісії (уповноваженої особи)
- Комісії (уповноваженій особі) надається право:
- ознайомлення з необхідними для проведення перевірки документами;
- доступу на територію, у виробничі та інші приміщення навчального закладу для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;
- отримання копій (ксерокопій) необхідних документів;
- одержання від навчального закладу письмових пояснень з питань, що виникають під час перевірки.

3. Обов'язки комісії (уповноваженої особи)
Голова та члени комісії (уповноважена особа) зобов'язані:
- керуватися у своїй роботі нормами законодавства та правильно їх застосовувати;
- об'єктивно відображати стан речей щодо дотримання навчальними закладами Ліцензійних умов;
- забезпечувати дотримання державної та комерційної таємниць.

4. Відповідальність комісії (уповноваженої особи)
- Голова та члени комісії (уповноважена особа) несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за:
- необ'єктивне відображення в акті перевірки даних про діяльність навчального закладу;
- приховування фактів порушень чи зловживань, допущених навчальним закладом.

5. Предмет та порядок перевірки
5.1.Для проведення перевірки голова комісії (уповноважена особа) повинен пред'явити керівнику навчального закладу наказ (розпорядження) про перевірку та документи, які засвідчують відповідних осіб.
5.2.Навчальний заклад під час перевірки дотримання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.
5.3. При перевірці навчального закладу комісія (уповноважена особа) перевіряє:
- дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг;
- дотримання законодавства у сфері освіти;
- відповідність діяльності, яку здійснює навчальний заклад, установчим документам та вимогам чинного законодавства;
- виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов;
- відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію навчальних закладів та в установчих документах;
- наявність копії ліцензії, що підтверджує право відокремленого структурного підрозділу навчального закладу (філії, представництва тощо) надавати освітні послуги;
- своєчасність повідомлення органу ліцензування та органу державної реєстрації, у якому зареєстрований навчальний заклад, про зміну місцезнаходження, організаційно-правової форми, форми власності, назви тощо;
- своєчасність переоформлення ліцензій;
- у разі відсутності ліцензії - наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг або про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії тощо.

6. Документи, які видаються за результатами перевірок.
Акт перевірки дотримання навчальним закладом Ліцензійних умов.
Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
6.1. За наслідками перевірки складається акт перевірки додержання навчальним закладом Ліцензійних умов надання освітніх послуг (додаток 1) у двох примірниках. Один примірник акта перевірки видається керівнику (уповноваженому представнику) навчального закладу, який перевірявся, другий - органу, який здійснив перевірку.
6.2. Усі примірники акта перевірки підписуються особами, які проводили перевірку. Керівник навчального закладу або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з актом і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку. Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності засвідчує, що ознайомлений з актом і отримав один примірник, ставить свій підпис та дату.
6.3. У разі відмови навчального закладу від підписання акта перевірки голова комісії (уповноважена особа) робить відповідний запис про те, що ця особа з актом ознайомлена і від підпису відмовилася. Керівник навчального закладу або вповноважений представник має право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта.
6.4. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.
6.5. Забороняється включати до акта перевірки відомості та порушення, які не підтверджені документально.
6.6. Орган контролю не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки дотримання навчальним закладом Ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі їх встановлення).
6.7. Навчальний заклад, який одержав розпорядження про усунення ним порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженні термін подати органу, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень.
6.8. Якщо навчальний заклад не виконав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, орган ліцензування складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, що є підставою для розгляду на засіданні ДАК (РЕР) питання про анулювання ліцензії.
Акт про невиконання розпорядження про усунення порушення Ліцензійних умов може бути складений за результатами повторної перевірки.

7. Рішення про анулювання ліцензії
7.1. Підстави для анулювання ліцензії визначені пунктом 35 Порядку ліцензування освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380.
7.2. У разі створення перешкод з боку навчального закладу щодо проведення перевірки складається відповідний акт, який є підставою для прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії.
7.3. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати виникнення підстав для анулювання ліцензії, про що повідомляється навчальному закладу із зазначенням підстав анулювання не пізніше п'яти робочих днів з дати його прийняття.
7.4. Розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється з обов'язковим запрошенням представників навчального закладу.
7.5. У разі повторної неявки представників навчального закладу розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.
7.6. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до Державного реєстру навчальних закладів та Єдиного ліцензійного реєстру.
7.7. У разі анулювання ліцензії за рішенням навчальний заклад може подати заяву про одержання нової ліцензії на надання освітніх послуг не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.

8. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

9. Відповідальність навчальних закладів за надання освітніх послуг без наявності ліцензії

За надання освітніх послуг без ліцензії до навчальних закладів застосовуються санкції відповідно чинного законодавства.

Начальник управління ліцензування,
акредитації та нострифікації В.І. Домніч


Додаток 1 до п. 6.1 Порядку
здійснення контролю за
дотриманням Ліцензійних
умов надання освітніх послуг

А К Т


перевірки додержання навчальним закладом Ліцензійних умов надання освітніх послуг
від "_____" ____________200___р. № ________
_____________________________________________________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка) (номер та дата розпорядчого документа)
Голова комісії ________________________________________________________ (посада, ініціали , прізвище)
члени комісії _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
За участю представника (ків) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(назва закладу, ініціали, прізвище)
з "______" ________________200___р. до "_______" ________________200__р.
у ____________________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
ідентифікаційний код (номер) ___________________________________________________
місцезнаходження _____________________________________________________________
місце здійснення діяльності _____________________________________________________
свідоцтво про державну реєстрацію _______________ від ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(назва органу, що видав)
ліцензія серія ________________ № ______________ дата видачі ліцензії_______________
назва органу, що її видав _______________________________________________________,
вид освітніх послуг, що ліцензуються ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
у присутності керівника або уповноваженого представника
_____________________________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище керівника уповноваженого представника навчального закладу)
_____________________________________________________________________________
проведено перевірку діяльності навчального закладу з питань надання освітніх послуг .
Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО:
_____________________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути підкріплено посиланням на
відповідний нормативно-правовий акт)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Акт складено в двох примірниках.

Голова комісії
(уповноважена особа)
Члени комісії:

З актом ознайомлений та
один примірник отримав:

Керівник або уповноважений
представник навчального закладу,
в присутності якого
проведено перевірку


Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 3
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Май 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz